JR東海 坂祝 キハ47 2010.3.26

キハ47による2連運用です。JR東海 坂祝 キハ47 2012.5.25

高山・太多直通の朝4連運用です。JR東海 坂祝 キハ47 2012.5.25JR東海 坂祝~美濃太田 キハ47 2012.5.25JR東海 鵜沼~坂祝 キハ47 2014.10.12JR東海 鵜沼~坂祝 キハ47 2014.10.12JR東海 鵜沼~坂祝 キハ47 2014.10.12


作成:2015年5月